End-Use License Agreement — Polish

Avetta, LLC (Formerly PICS Auditing)
UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
(1.1.2016 r.)

WITAMY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ AVETTA, LLC (“WITRYNA”). PONIŻSZA UMOWA REGULUJE WARUNKI TWOJEGO KORZYSTANIA Z WITRYNY, Z BAZY DANYCH PRACOWNIKÓW, Z NARZĘDZI, Z FUNKCJI, Z INFORMACJI I Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AVETTA, LLC I JEST POROZUMIENIEM DOTYCZĄCYM WASZYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO AVETTA, LLC, ORAZ JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH I ZALEŻNYCH (ZWANYCH DALEJ ŁĄCZNIE, “AVETTA”).

POPRZEZ KLIKNIĘCIE PONIŻSZEGO POLA, PRZEKAZUJESZ SWOJĄ ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŻELI ZAWIERASZ TĄ UMOWĘ W IMIENIU FIRMY LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO, OŚWIADCZASZ, ŻE MASZ PRAWO WIĄZAĆ WW. PODMIOT I JEGO SPÓŁKI STOWARZYSZONE NA TYCH WARUNKACH I ZASADACH, W PRZYPADKU KTÓRYM OKREŚLENIA "TY" I "TWÓJ" BĘDĄ ODWOŁYWAĆ SIĘ DO TAKIEGO PODMIOTU I ICH SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH. JEŻELI NIE MASZ TAKICH UPRAWNIEŃ, LUB JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE MOŻESZ ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZEJ UMOWY I NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NINIEJSZYCH USŁUG.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB PRZED ZAKUPEM I/LUB KORZYSTANIEM Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ AVETTA. >

Avetta ma prawo do przeprowadzenia aktualizacji w niniejszej Umowie licencyjnej dla użytkownika końcowego (w tym w naszej Polityce prywatności, w postanowieniach arbitrażowych, w cenach, w polityce refundacji i anulowania, i w każdym z lokalnie odnośnych warunków, które są włączone w niniejszym dokumencie), w dowolnym czasie, bez powiadomienia Ciebie, i poprzez zamieszczenie aktualizowanej Umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego na Witrynie. Twoje dalsze korzystanie z niniejszej Witryny, z jakiejkolwiek treści tej Witryny, z własnego konta, lub z którejkolwiek z usług

Avetta po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług, uznaje się za twoją nieodwołalną akceptację ww. aktualizacji. Avetta zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zawieszenia lub wstrzymania całości lub części Witryny lub którejkolwiek z usług Avetta, według własnego uznania, w dowolnym czasie. Avetta może również ograniczyć pewne funkcje lub ograniczyć twój dostęp do części lub całości Witryny według własnego uznania i bez powiadomienia lub odpowiedzialności.

TA UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO STANOWI WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ I AVETTA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI TEJ UMOWY LICENCYJNEJ DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, POWINIENEŚ NATYCHMIAST OPUŚCIĆ TĘ WITRYNĘ I NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z TYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICS.

DEFINICJE

W znaczeniu stosowanym w niniejszym dokumencie, lub w jakimkolwiek dokumencie stowarzyszonym z tą Umową licencyjną dla użytkownika końcowego:

▪ “Ty” oraz “Twój” odnoszą się do i obejmują Ciebie indywidualnie, jako Pracownika Wykonawcę oraz Wykonawcę korzystającego z lub uzyskującego dostęp do Witryny;

▪ “Wykonawca” odnosi się do osoby, firmy, jednostki biznesowej, lub innej osoby, która umówiła się z PICS zostać członkiem sieci wykonawczej Avetta;

▪ “Pracownik Wykonawca” odnosi się do wszystkich pracowników lub też agentów Wykonawcy uzyskujących dostęp do Usług Avetta w imieniu Wykonawcy;

▪ “Usługi PICS” obejmuje Witrynę oraz wszystkie usługi i aplikacje Avetta; i

▪ "My," "Nas" oraz "Avetta” odnosi się do Avetta, LLC lub do jej spółek stowarzyszonych i zależnych.

NASZE USŁUGI

Nasze usługi to te, które udostępniamy Tobie, jako członkowi naszej sieci wykonawców, poprzez naszą Witrynę/Witryny lub w inny sposób.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

 

Rozumiesz, że za wszystkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, grafiki, wiadomości, tagi lub inne materiały ("Treść"), udostępniane publicznie lub przekazywane prywatnie, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której pochodzi taka Treść. Oznacza to, że Ty, a nie Avetta, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelką Treść którą przesyłasz, wywieszasz, przesyłasz pocztą elektroniczną, przekazujesz lub w inny sposób udostępniasz poprzez Witrynę. Avetta nie kontroluje Treści wywieszanej na Witrynie i, jako tak, nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości takiej Treści. Rozumiesz, że korzystając z Witryny, możesz być narażony na Treść, którą możesz uważać za obraźliwą, nieprzyzwoitą lub nieodpowiednią. W żadnym wypadku nie będzie Avetta ponosiła jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek Treść, w tym, ale nie tylko, za jakiekolwiek błędy lub braki w jakiejkolwiek Treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z jakiejkolwiek Treści wywieszonej, wysłanej pocztą elektroniczną , przekazane lub w inny sposób udostępnione na Witrynie.

 

y potwierdzasz i akceptujesz, że poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek Treści na, za pośrednictwem, lub w związku z Avetta, w tym bez ograniczeń, jej usług i Witryny, spółek stowarzyszonych, partnerów, usług osób trzecich, lub pracowników, udzielasz firmie Avetta ograniczoną licencję na używanie, modyfikowanie , usuwanie, publicznie odtwarzanie, powielanie lub rozpowszechnianie takich Treści i twojego związku z taką Treścią, która mogą zawierać nazwisko i wizerunek, tylko na lub za pośrednictwem lub w związku z Usługami Avetta.

Przyjmujesz do wiadomości, że Avetta może ale nie musi wstępnie skanować Treści, ale również że Avetta i wyznaczone przez nią osoby mają prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania do wstępnego skanowania, odmówienia zgody na, lub przeniesienia dowolnej Treści, która jest dostępna na Witrynie. Bez uszczerbku dla powyższego, Avetta i wyznaczone przez nią osoby mają prawo do usuwania (według 2 własnego uznania) wszelką Treść, która jest niezgodna z Umową licencyjną dla użytkownika końcowego, lub która jest w inny sposób nieodpowiednia. Ty zgadzasz się, że musisz sam ocenić oraz ponieść wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z jakiejkolwiek Treści, w tym z wszelką zależnością od dokładności, kompletności i użyteczności takiej Treści. Pod tym względem uznajesz, że nie możesz polegać na Treści utworzonej przez PICS lub przedłożonej Avetta, w tym, bez ograniczeń, informacji na forum wiadomości Avetta i na wszelkich innych częściach Witryny.

Akceptujesz, potwierdzasz i wyrażasz zgodę, że Avetta może uzyskać dostęp do, zachować i ujawnić informację o Twoim koncie i o Treści, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy w dobrej wierze uważa się, że takie udostępnienie lub ujawnienie jest konieczne w celu: (a) przestrzegania procedur prawnych; (b) wykonania niniejszej Umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego; (c) odpowiedzi na zarzuty, że wszelka Treść narusza prawa osób trzecich; (d) odpowiedzi na twoje prośby dotyczące obsługi klientów; lub (e) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Avetta, jej użytkowników i publiczności.

Rozumiesz, że przetwarzanie i przekazywanie techniczne Witryny, w tym Twojej Treści, może obejmować (a) transmisję w różnych sieciach i (b) zmianę w celu dostosowania się do wymogów technicznych łączących sieci lub urządzenia.

TWOJE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

Oświadczasz, gwarantujesz i umawiasz się,

Posiadasz legalne uprawnienie i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego, i do przestrzegania jej warunków;

Będziesz korzystać z Witryny i Usług Avetta tylko dla celów zgodnych z prawem i zgodnych z niniejszą Umowy licencyjną dla użytkownika końcowego i z wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, i z politykami;

Będziesz jedynie korzystać z Witryny na komputerze i/lub telefonie komórkowym, na którym takie użycie jest dopuszczone przez właściciela komputera i/lub telefonu komórkowego;

informacje, które dostarczasz są prawdziwe i dokładne, i masz prawo do dostarczenia ww. informacji;

Masz przynajmniej 18 lat i jesteś osobą, która jest zdolna do wejścia w prawnie obowiązujące umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązujesz się nie:

▪ ładować, zamieszczać, przesyłać pocztą elektroniczną, przekazywać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać Treść, która jest niezgodna z prawem, szkodliwa, zagrażająca, obraźliwa, napastliwa, pokrętna, oszczercza, wulgarna, obsceniczna, zniesławiająca, naruszająca czyjąś prywatność, nienawistna, lub niewłaściwa pod względem rasowym, etnicznym lub w jakikolwiek inny sposób;

▪ korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który szkodziłby osobom niepełnoletnim;

▪ korzystać z Witryny do personifikacji innych osób lub podmiotów, lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem;

▪ fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia Treści przekazywanej poprzez Witrynę;

▪ usuwać jakichkolwiek informacji o prawach własności z Witryny;

▪ spowodować, dopuścić lub zezwolić na modyfikacji lub tworzenie dzieł pochodnych, lub na tłumaczenie Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Avetta;

▪ korzystać z Usług Avetta do celów fałszywych lub niezgodnych z prawem;

▪ próbować dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, demontować lub hakować Witrynę, lub pokonywać lub przezwyciężać wszelkie środki technologii szyfrowania lub bezpieczeństwa realizowanych przez Avetta w odniesieniu do Witryny, lub do któregokolwiek z produktów i/lub danych Avetta, które są przekazywane, przetwarzane lub przechowywane przez Avetta;

▪ ładować, umieszczać, wysyłać pocztą elektroniczną, przekazywać, lub w inny sposób udostępniać jakiejkolwiek Treści, której nie masz prawa udostępniać w ramach jakiegokolwiek prawa lub na podstawie stosunków umownych lub powierniczych (takiej, jak informacja wewnętrzna, informacja zastrzeżona i poufna uzyskana lub ujawniona w ramach stosunku pracy lub w ramach umów o zakazie ujawniania informacji);

▪ ładować, umieszczać, wysyłać pocztą elektroniczną, przekazywać, lub w inny sposób udostępniać Treść, która narusza jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawo zastrzeżone jakiejkolwiek osoby;

▪ ładować, umieszczać, wysyłać pocztą elektroniczną, przekazywać, lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, "wiadomości śmieciowych", "spamu", "listów łańcuszków", "piramid finansowych" lub innych form napraszanie się;

▪ ładować, umieszczać, wysyłać pocztą elektroniczną, przekazywać, lub w inny sposób udostępniać jakikolwiek materiał zawierający wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;

▪ zakłócać lub przerywać Witryny lub serwerów lub sieci podłączonych do lub eksploatowanych wraz z Witryną lub naruszać jakichkolwiek wymagań, procedur, polityk lub przepisów obowiązujących w sieciach podłączonych do lub działających wraz z Witryną;

▪ korzystać z Witryny, aby świadomie lub nieświadomie naruszać jakiekolwiek stosowne prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;

▪ korzystać z Witryny, aby zapewnić wsparcie materialne lub zasobowe (lub, abyukryć lub zamaskować charakter, lokalizację, źródło lub własność wsparciamaterialnego lub zasobowego) dla jakiejkolwiek/jakichkolwiek organizacjiwyznaczonej/wyznaczonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, jako zagranicznaorganizacja terrorystyczna, zgodnie z częścią 219 Ustawy o imigracji iobywatelstwie Stanów zjednoczonych;

▪ korzystania z Witryny do "śledzenia" lub w inny sposób nękania innej osoby; i/lub

▪ korzystać z Witryny do zbierania lub przechowywania danych osobowych oinnych użytkownikach, w związku z zabronionym zachowaniem i działaniemokreślonym powyżej.

ZAWIADOMIENIA, UPRAWNIENIA I ZATWIERDZENIA

Wszystkie zawiadomienia, uprawnienia i zatwierdzenia na mocy niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i zostaną uznane za dostarczone: (i) przy doręczeniu osobistym, (ii) na drugi dzień roboczy po wysłaniu pocztą, (iii) na drugi dzień roboczy po wysłaniu potwierdzonym faksem lub (iv) w pierwszy dzień roboczy po wysłaniu pocztą elektroniczną. Nasze adresy do takich celów są w oparciu o dane rejestracji i profilu Twojej Witryny i zależą od tego, gdzie masz siedzibę. Twoje adresy do celów zawiadomień będą tę, które nam podałeś w swoim profilu.

My i Ty zgadzamy się poddać obowiązującemu prawu opisanym w niniejszej Umowie, bez względu na wybór lub kolizję przepisów prawnych, oraz do wyłącznej jurysdykcji stosownych sądów.

UMOWA O ARBITRAŻ

W przypadku sporu między Tobą a Avetta wynikającym lub związanym z tą Witryną lub z powiązanymi z nią usługami, którakolwiek ze stron może wybrać rozstrzygnąć spór poprzez wiążący arbitraż, jak opisano poniżej, a nie w sądzie. Wszelkie roszczenia (z wyjątkiem roszczeń kwestionujących ważność lub wykonalność tej umowy o arbitraż, włącznie z Zrzeczeniem się prawa do udziału w pozwie zbiorowym) mogą być rozwiązane poprzez wiążący arbitraż jeśli którakolwiek ze stron tego zażąda. TO OZNACZA, ŻE JEŻELI TY LUB MY WYBIERAMY ARBITRAŻ, ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE MIAŁA PRAWA DO ROZSTRZYGANIA TAKIEGO ROSZCZENIA W SĄDZIE ANI DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. PRAWA DO POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO I ODWOŁYWANIA SIĘ RÓWNIEŻ SĄ OGRANICZONE PRZY ARBITRAŻU.

ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM

ARBITRAŻ MUSI ODBYĆ SIĘ NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ. TO OZNACZA, ŻE ANI TY, ANI MY NIE MOŻEMY ŁĄCZYĆ LUB KONSOLIDOWAĆ ROSZCZEŃ PODDANYCH ARBITRAŻOWI POWOŁANYCH PRZEZ LUB PRZECIWKO INNYM UŻYTKOWNIKOM, LUB POSTĘPOWAĆ W SĄDZIE, LUB PODDAĆ ARBITRAŻOWI JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, JAKO PRZEDSTAWICIEL LUB CZŁONEK POZWU ZBIOROWEGO LUB W ZDOLNOŚCI PRYWATNEGO PROKURATORA GENERALNEGO. Tylko sąd, a nie arbiter, określa ważność i efekt Zrzeczenia się prawa do udziału w Pozwie zbiorowym. Nawet jeśli wszystkie strony zdecydowały się procesować roszczenie w sądzie, Ty lub my możemy zdecydować się na arbitraż w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia zgłoszonego przez nową stronę lub do jakichkolwiek nowych roszczeń później domaganych się w tym pozwie.

Honoraria i Koszty

Każda ze stron musi zapłacić wszystkie swoje koszty procesowania się lub arbitrażu tej umowy, w tym, ale nie ograniczając się do, kosztu honorariów swoich adwokatów, opłat za zgłoszenia, postępowania lub podróże. .

Przesłuchania i Decyzje

Przesłuchania w sprawie arbitrażu odbędą się w Orange County, CA, USA. Zostanie wyznaczony jeden arbiter. Arbiter musi:

▪ Stosować się do wszelkiego znajdującego zastosowanie prawa materialnego, z wyjątkiem, gdy jestw sprzeczności z FAA;

▪ Przestrzegać stosowne przepisy o przedawnieniu;

▪ Honorować ważne prawa oskarżonego; oraz

▪ Wydać decyzję na piśmie włączając uzasadnienie orzeczenia arbitrażowego.

Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca z wyjątkiem wszelkich przeglądów dozwolonych przez FAA. Jednak, jeśli spór był autentycznie o więcej niż $ 100.000, to Ty lub my możemy zdecydować się odwołać do nowego panelu trzech arbitrów. Panel apelacyjny jest całkowicie wolny, aby zaakceptować lub odrzucić całą oryginalnie orzeczoną kwotę arbitrażu, lub jakąkolwiek jej część. Odwołanie musi zostać złożone w organizacji arbitrażowej nie później niż 30 dni po wydaniu oryginalnego orzeczenia arbitrażowego. Strona odwołująca opłaca wszystkie koszty odwoławcze, chyba że panel odwoławczy postanowi inaczej w ramach jego orzeczenia.

Jakiekolwiek orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane (jak na przykład poprzez wyrok) w jakimkolwiek sądzie mającym jurysdykcję.

Inni beneficjenci tego Postanowienia

Oprócz Ciebie i Avetta, prawa i obowiązki określone w tych zasadach arbitrażu zastosowanie mają wobec naszych spółek stowarzyszonych oraz naszych i ich funkcjonariuszy, dyrektorów i pracowników; do jakiejkolwiek współpozwanej osoby trzeciej roszczenia, wobec której obowiązuje to postanowienie arbitrażowe; i do wszystkich posiadaczy kont wspólnych i autoryzowanych użytkowników Twojego/Twoich konta/kont.

Przetrwanie tego Postanowienia

To postanowienie arbitrażowe przetrwa:

▪ zamknięcie Twojego konta;

▪ dobrowolną spłatę Twojego konta lub jakiejkolwiek jej części;

▪ wszelkie postępowania sądowe mające na celu zebrać pieniądze, które Jesteś winien; oraz

▪ jakiekolwiek Twoje bankructwo.

Z KIM ZAWIERASZ KONTRAKT, ZAWIADOMIENIA, INFORMACJE KONTAKTOWE ORAZ OBOWIĄŻUJĄCE PRAWO

Warunki Umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego są stosowane wobec wszystkich użytkowników. Jednakże, w celu prawidłowego kierowania dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi z Twojego z korzystania z Usług Avetta, poniższa tabela zawiera linki do uzupełniających obowiązków.

ZASADY UZUPEŁNIAJĄCE

  • TEMATY
  • DODATKOWE
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • POLITYKA REFUNDACJI
  • ANHANG/LINK
  • ZAŁĄCZNIK 1
  • ZAŁĄCZNIK 2
  • ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 1
DODATKOWE POSTANOWIENIA

NASZE ZOBOWIĄZANIA ZACHOWANIA POUFNOŚCI

"Dane wrażliwe" definiuje się w następujący sposób: Twój Formularz wstępnej kwalifikacji ("PQF"), szczegółowe informacje ubezpieczeniowe, oraz wszelkie dane zebrane podczas kontroli (w tym, lecz nie ograniczając się do Kontroli przy biurku, Kontroli biurowej, Kontroli w polu, Kontroli zarządzania integralnością, itp), oraz danych EMR i OSHA.

Do "Danych niewrażliwych" załącza się Twoje imię i nazwisko, opis usług, stany, państwa i jurysdykcje, w których działasz i/lub masz biura, dane kontaktowe Twojego głównego wymienionego punktu kontaktowego, oraz Twoje logo.

Będziemy wykorzystywać komercyjnie uzasadnione fizyczne, techniczne, organizacyjne i administracyjne środki i polityki bezpieczeństwa w celu ochrony wszystkich Wrażliwych i Niewrażliwych danych przeciwko nieautoryzowanemu dostępie, użyciu i/lub ujawnieniem.

Niezależnie od powyższego, Ty akceptujesz i my zgadzamy się, że: (i) Dane wrażliwe będą przekazywane tylko autoryzowanym użytkownikom z pośród operatorów pojawiających się na Twojej "liście dostępu", połączonej z Twoim kontem; (ii) Ty kontrolujesz, którzy operatorzy są połączeni z Twoim kontem, oraz możesz ich przeglądać w każdej chwili, logując się do swojego konta; (iii) w każdej chwili możesz dodać lub usunąć jakiegokolwiek operatora z listy dostępu kontaktując się z nami za pomocą interfejsu internetowego; (iv) jakikolwiek użytkownik od operatora, który nie widnieje na Twojej liście dostępu nie może uzyskać dostępu do Twoich Wrażliwych Danych; oraz (v) inni wykonawcy nie mają dostępu do Twoich Wrażliwych Danych.

Ty również akceptujesz i my również zgadzamy się, że: (i) Dane Niewrażliwe zostaną wykorzystane w celu pomocy operatorom, którzy szukają potencjalnych oferentów; (ii) jedynie operatorzy wymienieni na Liście dostępu Avetta będą mogli zobaczyć te dane Niewrażliwe; oraz (iii) Twoje dane Niewrażliwe nie są danymi publicznymi, ale są zabezpieczone hasłem i są udostępniane tylko naszym członkom konsorcjum operatorów.

Nasi członkowie konsorcjum operatorów mogą dodać Twoje konto do listy zatwierdzonych Wykonawców danego operatora. To generuje powiadomienie pocztą elektroniczną Twojego głównego użytkownika, stwierdzając, który operator dodał Ciebie do swojej listy zatwierdzonych wykonawców i kiedy to zostało zrobione. Jeśli nie chcesz powiązać Twojego konto z danym operatorem, może usunąć Twoje konto z ich listy zatwierdzonych wykonawców kontaktując się z nami. W takim przypadku dany operator zostanie poinformowany, że Ty wystąpiłeś o Swoje usunięcie z listy zatwierdzonych wykonawców danego operatora.

TWOJE ZOBOWIĄZANIA ZACHOWANIA POUFNOŚCI

"Nasze Informacje poufne" oznaczają (i) wszelkie informacje Tobie udostępnione lub dane dotyczące dowolnego operatora, oraz (ii) wszelkie informacji, w tym, ale nie ograniczając się do, planów biznesu i marketingu, technologii i informacji technicznych, planów i projektów dotyczących produktów oraz procesów biznesowych, ujawnionych przez nas lub ukazanych w wyniku świadczenia przez nas usług; pod warunkiem jednak, że "Informacje Poufne" nie zawierają żadnych informacji, które (i) są lub staną się ogólnie znanymi publicznie bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec nas przez jakiegokolwiek operatora, (ii) były Tobie znane przed przed ich ujawnieniem przez nas lub przez jakiegokolwiek operatora, (iii) zostały otrzymane od osoby trzeciej bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec nas lub wobec dowolnego operatora, lub (iv) zostały opracowane przez Ciebie niezależnie.

Ty nie użyjesz ani nie ujawnisz żadnych Naszych Informacji poufnych do celów innych niż jest to konieczne do realizacji korzyści z usług przez nas oferowanych Tobie. Będziesz stosować ten sam poziom ostrożności, który stosujesz przy ochronie podobnego rodzaju własnych informacji poufnych (ale nie mniej niż należytą staranność). Będziesz ograniczać dostęp do Naszych informacji poufnych do tych pracowników i personelu, którzy tego dostępu potrzebują do celów zgodnych z osiągnięciem korzyści z usług oferowanych Tobie przez nas. PRAWA ZASTRZEŻONE I LICENCJE Podlegając Twoim ograniczonym prawom do korzystania z naszych usług, My zastrzegamy wszystkie nasze prawa, tytuły i interesy względem i wobec usług i wszelkiej powiązanej Treści, w tym jakakolwiek z Naszych Poufnych informacji dostarczonych przez nas Tobie w związku z nimi.

Wyłącznie podczas trwania Twojego członkostwa, udzielamy Tobie licencję nieograniczoną terytorialnie do korzystania z usług i z Naszych Informacji poufnych wyłącznie w związku z Twoim korzystaniem z usług.

Wyłącznie podczas trwania Swojego członkostwa, Ty nam udzielasz licencję nieograniczoną terytorialnie na kopiowanie, przesyłanie i wystawianie Danych wrażliwych i Danych niewrażliwych w połączeniu z naszym świadczeniem usług Tobie, pod warunkiem, że taki użytek jest zgodny z naszymi obowiązkami określonymi powyżej w rozdziale NASZE ZOBOWIĄZANIA ZACHOWANIA POUFNOŚCI.

Niezależnie od powyższych postanowień, wykorzystanie przez nas wszystkich informacji będzie regulowane postanowieniami POLITYKI PRYWATNOŚCI.

ODSZKODOWANIE ZA ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Nas i Naszych urzędników, dyrektorów, członków, zarządców, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, uchybieniami, działaniem, wyrokami, interesami, nagrodami, karami, grzywnami, kosztami lub wydatkami jakiegokolwiek rodzaju, w tym rozsądnymi kosztami reprezentacji prawnej i kosztami egzekwowania wszelkiego prawa do odszkodowania na podstawie niniejszej Umowy i przeciwko kosztom prowadzenia roszczeń z wszelkimi zakładami ubezpieczeniowymi ("Straty") powstającymi z powodu lub wynikającymi ze wszelkich roszczeń, procesów, działań lub postępowań osób trzecich powstających z powodu lub wynikających z Twojego korzystania z tych usług, w tym, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek roszczeń, procesów, działań lub postępowań osób trzecich wynikających z dostępu tych osób trzecich do Treści dostarczonej przez Ciebie w związku z Twoim korzystaniem z usług; pod warunkiem jednak, że powyższych obowiązków odszkodowawczych nie stosuje się do jakichkolwiek Strat wyłącznie przypisywalnych Naszemu rażącemu niedbalstwu lub Naszemu umyślnie nieodpowiedniemu zachowaniu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIEMY WOBEC CIEBIE ODPOWIEDZIALNI ZA JAKĄKOLWIEK STRATĘ UŻYTKU, DOCHODU LUB ZYSKÓW LUB ZA STRATĘ DANYCH LUB ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, SPECJALNE LUB RETORSYJNE ODSZKODOWANIA, CZY TO WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY, Z DELIKTU (W TYM Z ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY TAKIE 1 0

USZKODZENIA BYŁY PRZEWIDYWALNE I BEZ WZGLĘDU NA TO CZY MY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PICS WYNIKAJĄCA Z LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWA NIE PRZEKROCZY KWOT FAKTYCZNIE ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE LUB NALEŻNYCH OD CIEBIE PODCZAS DWUNASTU (12) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH WYDARZENIE POWODUJĄCE TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

TWOJE INFORMACJE

Będziemy wykorzystywać komercyjnie uzasadnione kroki, aby dokładnie rejestrować dane otrzymane od Ciebie na Twoim koncie pojawiające się na naszej Witrynie. Po zalogowaniu się lub na żądanie, będzie Ci udostępniona wypełnioną kopia wszelkich kontroli, które przeprowadziliśmy na Tobie, tak jak będzie widniało dla Avetta na naszej Witrynie. Będzie to twoja odpowiedzialność dokonać przeglądu informacji zawartych w takich wypełnionych kontrolach i sprawdzić, czy informacje zawarte na formularzu kontroli są i pozostają kompletne i dokładne. Ty również zgadzasz się niezwłocznie powiadomić Nas o jakichkolwiek błędach lub brakach w informacji dotyczącej Ciebie zawarte na naszej Witrynie.

Ty potwierdzasz i akceptujesz, że każda kontrola jest wykonywana przez Nas w celu zbierania wymaganej dokumentacji do przeglądu przez potencjalnych klientów. My nie jesteśmy odpowiedzialni za zachowywanie zapisów względem Twojej dokumentacji lub jakiejkolwiek informacji, którą Ty udostępnisz nam w związku z Twoim korzystaniem z usług. Chyba, że przed naszym wywiezieniem jakiejkolwiek Twojej dokumentacji, Ty w szczególności zwrócisz się do nas na piśmie, abyśmy jakąkolwiek Twoją dokumentację zwrócili do Ciebie, mamy prawo do wywiezienia takiej informacji bez zwrócenia jej Tobie.

BRAK GWARANCJI
ZGADZASZ SIĘ I AKCEPTUJESZ, ŻE MY NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, CZY TO WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH CZY INNEGO RODZAJU A W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI, WŁĄCZNIE Z WSZELKĄ DOMNIEMANĄ GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI, DO MAKSYMALNEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. NASZE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE "TAKIE, JAKIE SĄ", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.

Ty zgadzasz się i akceptujesz, że Twoje korzystanie z usług nie gwarantuje akceptacji pracy od Ciebie lub od jakiegokolwiek klienta PICS.

PRZETRWANIE

Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego przetrwają zakończenie Twojego członkostwa. Bez ograniczania ogólności powyższego, Twoje obowiązki, aby Nas zabezpieczyć, ograniczenia Naszej odpowiedzialności, obowiązki poufności w niniejszej Umowie oraz obowiązujące przepisy prawa i miejsca jurysdykcji przetrwają zakończenie Twojego członkostwa.

STOSUNEK MIĘDZY STRONAMI

Ty i My jesteśmy niezależnymi wykonawcami wobec siebie. Niniejsze Warunki świadczenia usług nie tworzą partnerstwa, franczyzy, joint venture, agencji ani stosunku powierniczego lub zatrudnienia między nami.

CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsza Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego jest całością umowy między Tobą a Nami dotyczącą Twojego korzystania z usług, i zastępuje wszelkie wcześniejsze i obecne umowy, wnioski lub oświadczenia, pisemne lub ustne, dotyczące jej przedmiotu. Żadna modyfikacja, zmiana lub zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie będzie miała mocy prawnej.

ZAŁĄCZNIK 2
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przy każdej osobie odwiedzającej naszą Witrynę, nasz serwer WWW automatycznie rozpoznaje tylko nazwę domeny konsumenta, ale nie ich adres poczty elektronicznej (w miarę możliwości).

Zbieramy tylko nazwę domeny, ale nie adres poczty elektronicznej osób odwiedzających naszą Witrynę, ani adresy poczty elektronicznej osób, które się z nami komunikują poprzez pocztę elektroniczną, ani łącznych informacji dotyczących stron, które konsumenci odwiedzają, lub do których mają dostęp, ani informacji dobrowolnie oferowanych przez konsumenta, takich jak informacje o sondażach i/lub rejestracji witryn, imienia czy nazwiska i adresu, numeru telefonu, lub numeru faksu.

Informacje, które zbieramy są wykorzystywane do celów wewnętrznego przeglądu i do celu poprawy zawartości naszej Witryny, są wykorzystywane do personalizowania treści i/lub układu naszej Witryny dla każdego indywidualnego użytkownika, są udostępniane agentom lub wykonawcom, którzy pomagają w udzielaniu wsparcia naszym wewnętrznym operacjom, i są używane przez nas do kontaktu z konsumentami do celów marketingowych. Ponadto, informacje te mogą być ujawnione, gdy istnieje do tego prawny obowiązek, na żądanie władz państwowych przeprowadzających śledztwo, w celu sprawdzenia egzekwowania przestrzegania polityki regulującej Usługi Avetta i obowiązujących przepisów prawa, lub w celu ochrony przed nadużyciami lub niedozwolonym użytkiem Usług Avetta. Również mogą być ujawnione podmiotowi odbiorczemu w związku z fuzją spółek, konsolidacją, sprzedażą aktywów lub innymi zmianami korporacyjnymi względem Usług Avetta.

W odniesieniu do ciasteczek: Używamy ciasteczek do zapisywania informacji danego użytkownika na temat stron, do których użytkownicy mają dostęp lub, które odwiedzają.

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości od nas w przyszłości pocztą elektroniczną, prosimy o poinformowanie nas o tym, wysyłając do nas list elektroniczny na powyższy adres lub dzwoniąc do nas pod powyższy numerem telefonu.

Od czasu do czasu, udostępniamy adresy poczty elektronicznej osób, które odwiedzają naszą Witrynę innym renomowanym organizacjom, których produkty lub usługi uważamy, że mogą się okazać interesujące dla Ciebie. Jeśli nie chcesz, abyśmy się dzielili Twoim adresem poczty elektronicznej z innymi firmami lub organizacjami, prosimy o poinformowanie Nas o tym dzwoniąc do Nas pod Nasz numer telefonu obsługi klienta.

Od czasu do czasu, udostępniamy naszą listę adresów poczty elektronicznej klientów innym renomowanym organizacjom, których produkty lub usługi uważamy, że mogą się okazać interesujące dla Ciebie. Jeśli nie chcesz, abyśmy się dzielili Twoim adresem poczty elektronicznej z innymi firmami lub organizacjami, prosimy o poinformowanie Nas o tym dzwoniąc do Nas na powyższy numer telefonu.

Jeśli Ty podasz nam swój adres pocztowy on-line, otrzymasz tylko informacje, dla których podałeś nam Swój adres. W odniesieniu do ad serwerów: Nie mamy stosunku biznesowego ani specjalnego powiązania z żadną spółką ad serwerów.

W odniesieniu do ad serwerów: Nie mamy stosunku biznesowego ani specjalnego powiązania z żadną spółką ad serwerów.

Od czasu do czasu możemy korzystać z informacji o klientach do nowych, nieprzewidzianych wcześniej zastosowań, które nie zostały wcześniej ujawnione w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli nasze praktyki informacyjne zmienią w kiedyś w przyszłości, ogłosimy zmiany w polityce na naszej Witrynie, aby powiadomić Ciebie o tych zmianach i zapewnić Ci możliwość rezygnacji z tych nowych zastosowań. Jeśli obawiasz się, jak Twoje dane zostaną wykorzystywane, powinieneś sprawdzać okresowo naszą Witrynę.

Klienci mogą zapobiec użyciu ich informacji do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie zebrane wysyłając list elektroniczny na podany powyżej adres.

Na życzenie oferujemy osobom odwiedzających Witrynę dostęp do wszystkich informacji, włączając informacje poufne, które przechowujemy na ich temat.

Klienci mogą uzyskać dostęp do tych informacji wysyłając nam list elektroniczny na podany powyżej adres, pisząc do nas na podany powyżej adres.

Na życzenie, oferujemy odwiedzającym osobom możliwość korekcji nieścisłości w komunikacjach, które klient/użytkownik skierował na stronę.

Klienci mogą skorygować tą informację wysyłając list elektroniczny na powyższy adres lub dzwoniąc do nas na nasz numer telefonu obsługi klienta.

W odniesieniu do bezpieczeństwa: Kiedy wysyłamy i odbieramy pewne rodzaje poufnych informacji, takie jak informacje finansowe lub zdrowotne, przekierowujemy osoby odwiedzające do bezpiecznego serwera i powiadamiamy osoby odwiedzające poprzez ekran wyskakujący na naszej Witrynie.

Jeżeli uważasz, że ta Witryna nie stosuje się do własnej formalnej polityki informacyjnej, możesz skontaktować się z nami za pomocą numeru telefonu.

ZAŁĄCZNIK 3
POLITYKA REFUNDACJI

Pełne zwroty będą oferowane tylko w przypadku, jeżeli karta kredytowej Wykonawcy przypadkowo zostanie podwójne obciążona, lub zostanie obciążona w błędzie. Na przykład, jeżeli Wykonawca złoży płatność dwukrotnie za to samo członkostwo, lub jeżeli Wykonawca zapłaci za członkostwo kartą kredytową, a także wyśle czek za członkostwo do Avetta.

Oferowane są częściowe zwroty, jeżeli Wykonawca zdecyduje w ciągu 7 dni od rejestracji, że jest błędnie zarejestrowany i skontaktuje się z Avetta w ciągu 7 dni. Częściowy zwrot definiuje się, jako zwrot składki członkowskiej. Opłata aktywacyjna nie podlega refundacji z żadnego powodu. Roczna opłata członkowska może podlegać refundacji tylko wtedy, gdy nie została rozpoczęta żadna kontrola przez Avetta, i gdy Wykonawca skontaktował się z PICS w terminie 7 dni od rejestracji. Kontrole, których rozpoczęcie uniemożliwiają zwrot to następujące: Roczna kontrola aktualizacyjna, Weryfikacja PQF, InsureGUARD™, Kontrola manualna, Kontrola wdrożeniowa lub jakakolwiek inna kontrola wymagana przez operatora.

Refundacji się nie oferuje po uiszczeniu opłaty odnowienia. Jest to obowiązkiem Wykonawcy skontaktować się z Avetta i żądać dezaktywacji członkostwa 30 dni przed Terminem płatności składek, wymienionym na stronie Edytuj konto, jeżeli Wykonawca nie chce odnowić swojego konta. Avetta wyśle przypomnienie odnowienia do Wykonawcy na co najmniej 7 dni przed obciążeniem karty kredytowej na adres poczty elektronicznej podany w profilu Wykonawcy. Jest to odpowiedzialność Wykonawcy zagwarantować, że adres poczty elektronicznej jest ważnym adresem poczty elektronicznej.

Częściowe refundacje będą wypłacane za pomocą tej samej metody, której wykonawca użył, aby zapłacić, na przykład, jeśli Wykonawca użył karty kredytowej do zapłacenia, to jakakolwiek refundacja (w stosownych przypadkach) będzie wypłacona na tą samą kartę kredytową.

Twoje konto zostanie automatycznie odnawiane co 12 miesięcy, chyba że zadzwonisz, aby zlikwidować konto na 30 dni przed datą jego odnowienia. W przypadku uaktualnienia wymaganego przez operatora, twój główny użytkownik zostanie natychmiast powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Faktura zostanie stworzona trzy dni po przeprowadzeniu aktualizacji i obciążenie za aktualizację nastąpi 7 dni później.

Można zobaczyć nasz roczny cennik na stronie dostępu, który będziesz mógł przejrzeć przed dokonaniem rejestracji.