Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

1. Zakres niniejszych „Zasad ochrony prywatności”

Data ostatniej aktualizacji: 11 listopada 2018

Niniejsze zasady ochrony prywatności („Zasady ochrony prywatności”) opisują, w jaki sposób Avetta, LLC oraz należące do jej grupy kapitałowej jednostki stowarzyszone z całego świata, działające w charakterze administratorów danych lub jako podmioty przetwarzające dane w imieniu naszych klientów (zwane dalej łącznie „Avetta”) będą wykorzystywać dane osobowe zgromadzone podczas odwiedzania witryn internetowych Avetta, witryn internetowych aplikacji i platform mobilnych zawierających łącze do niniejszych „Zasad ochrony prywatności” (zwanych dalej „Usługą”) lub dostarczania towarów bądź świadczenia usług na rzecz Avetta. Usługa może uzupełnić niniejsze „Zasady ochrony prywatności” dodatkowymi warunkami dotyczącymi prywatności lub dodatkowymi oświadczeniami o ochronie prywatności w związku z niektórymi funkcjami tej Usługi. Dla celów obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych „administratorem danych” w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest Avetta, LLC, 17671 Cowan, Suite 150, Irvine, California 92614, Stany Zjednoczone.

Niniejsze „Zasady ochrony prywatności” nie mają zastosowania do witryn internetowych, aplikacji lub platform mobilnych obsługiwanych przez osoby trzecie, nawet jeśli są one połączone z Usługą. Usługa może na przykład zapewniać również dostęp do funkcji mediów społecznościowych, paneli dyskusyjnych, czatu, forów, blogów, stron profilowych i innych usług, w których mogą Państwo publikować dane osobowe i materiały. Wszelkie informacje publikowane lub ujawniane za pośrednictwem tych usług są publiczne. Należy zachować ostrożność podczas ujawniania danych osobowych w takich miejscach publicznych. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności zamieszczonymi w witrynach internetowych, aplikacjach i platformach mobilnych osób trzecich.

Korzystając z którejkolwiek z naszych Usług, zgadzają się Państwo, że wszelkie informacje, w tym Państwa dane osobowe, które gromadzimy od Państwa lub dotyczące Was za pośrednictwem Usługi, będą przetwarzane w sposób opisany w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. Korzystanie przez Państwa z Usług oraz wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszym „Zasadom ochrony prywatności” oraz wszelkim innym obowiązującym zasadom lub warunkom, takim jak Umowa o świadczenie usług na rzecz użytkownika końcowego”.

 

2. Gromadzenie informacji

Avetta może gromadzić informacje, które mogą obejmować dane osobowe wpisywane bezpośrednio przez Państwo, od osób trzecich i/lub automatycznie za pośrednictwem technologii Usług. Możemy łączyć informacje gromadzone od Państwa lub dotyczące Państwa ze wspomnianych różnych źródeł. Zawarcie naszej „Umowy o świadczenie usług na rzecz użytkownika końcowego” i świadczenie Usług na rzecz Państwa wymaga przekazywania przez Państwa danych osobowych wymaganych w naszych właściwych witrynach internetowych, witrynach internetowych aplikacji i platformach mobilnych. Nieprzekazanie takich danych osobowych uniemożliwi nam świadczenie Usług na rzecz Państwa.

a. Informacje przekazane przez Państwo

 

Rodzaje informacji, które Avetta gromadzi bezpośrednio od Państwa, mogą obejmować następujące informacje, jak również wszelkie inne rodzaje informacji, o których przekazanie wyraźnie poprosimy np. poprzez wprowadzenie i przesłanie informacji do jednej z Usług:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu;
 • nazwy użytkowników i hasła;
 • informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej;
 • informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia, w tym informacje wymagane do przeprowadzenia kontroli przeszłości lub innych badań przesiewowych związanych z zatrudnieniem;
 • komentarze i informacje zwrotne;
 • zainteresowania i preferencje dotyczące komunikacji oraz
 • wszelkie inne informacje przekazywane Avetta za pośrednictwem Usługi.

Decyzja o przekazaniu nam danych osobowych należy do Państwa. Nieprzekazanie takich danych może jednak uniemożliwić nam świadczenie Usług na Państwa rzecz bądź zakup towarów lub usług od Państwa.

b. Informacje, które gromadzimy od osób trzecich
 

Możemy również gromadzić informacje o Państwu od osób trzecich. Możemy na przykład również gromadzić informacje o Państwu od dostawców świadczących usługi w zakresie sprawdzania przeszłości i badań przesiewowych. Możemy gromadzić informacje o Państwu od Państwa pracodawcy lub przedsiębiorstwa, która zamierza zaangażować Państwa jako wykonawcę. W zakresie, w jakim przekazują Państwo dane osobowe o kimś innym niż Państwo, gwarantują Państwo, że są należycie upoważnieni do przekazywania nam takich danych osobowych w celach opisanych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

c. Informacje gromadzone automatycznie

 

Każda Usługa automatycznie gromadzi pewne informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z niej. Do przykładów informacji gromadzonych automatycznie można zaliczyć:

 • adres protokołu internetowego („IP”) używany do łączenia Państwa komputera z Internetem;
 • informacje o komputerze, urządzeniu i połączeniu, takie jak typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, platforma mobilna i niepowtarzalny identyfikator urządzenia („UDID”) oraz inne identyfikatory techniczne;
 • dane strumienia kliknięć oparte na adresach Uniform Resource Locator („URL”), w tym daty i godziny oraz zawartość przeglądana lub wyszukiwana w Usłudze;
 • informacje o lokalizacji w przypadku Usług uwzględniających lokalizację, gromadzone w celu zapewnienia treści bardziej odpowiednich dla Państwa lokalizacji geograficznej.

Możemy wykorzystywać i ujawniać automatycznie zgromadzone informacje w dowolnym celu określonym w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”, z wyjątkiem przypadków, gdy ogranicza nas prawo właściwe. Jeśli połączymy jakiekolwiek automatycznie gromadzone informacje z danymi osobowymi, takie połączone informacje będą przez nas traktowane jako dane osobowe. Możemy również wykorzystywać zagregowane informacje w dowolnym celu, o ile informacje te nie identyfikują konkretnych osób fizycznych, a zatem nie stanowią danych osobowych.

 

3. Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Usługa może również automatycznie gromadzić informacje za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci Web. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które witryna internetowa wysyła do przeglądarki na komputerze lub urządzeniu przenośnym podczas pierwszej wizyty w witrynie internetowej, tak by taka witryna internetowa mogła rozpoznać urządzenie podczas następnej wizyty. Większość wykorzystuje zazwyczaj następujące pliki:

 • „sesyjne” pliki cookie, które mają charakter tymczasowy i są usuwane po zamknięciu przeglądarki;
 • „trwałe” pliki cookie, które pozostają do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia;
 • sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są obrazami elektronicznymi znanymi również jako gify jednopikselowe.

Avetta i jej dostawcy usług wykorzystują te technologie do różnych celów, w tym: ułatwiania procesu logowania; administrowania Usługą, dostosowywania jej i ulepszania; personalizacji przeglądania; reklam, promocji i ankiet; raportowania i uiszczania tantiem i opłat licencyjnych na rzecz zewnętrznych dostawców i dystrybutorów treści, a także śledzenia i analizy preferencji i trendów użytkowników.

Istnieje szereg sposobów zarządzania plikami cookie. W wybranych witrynach Avetta na stronie głównej pojawia się baner dotyczący plików cookies z prośbą o wyrażenie zgody na ustawianie plików cookie, które nie są wymagane w związku z umożliwieniem Państwu odwiedzania danej witryny i zapamiętywania Państwa preferencji. Ponadto w sekcji „Pomoc” paska narzędzi w większości przeglądarek można dowiedzieć się, co należy zrobić, aby przestać akceptować pliki cookie, otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie przeglądarki oraz wyłączyć istniejące pliki cookie przeglądarki. W przypadku zablokowania plików cookie mogą Państwo jednak utracić możliwość rejestracji, logowania lub wykorzystania Usługi w pełnym zakresie. Aby zarządzać dostępnymi opcjami prywatności, mogą Państwo również użyć ustawień urządzenia przenośnego.

Możemy ponadto korzystać z innych technologii śledzenia, takich jak pliki GIF, sygnały nawigacyjne w sieci Web, robaki sieci Web lub znaczniki pikselowe. W przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym Państwa komputera, takie technologie mogą być osadzane w sposób niewidoczny na stronach internetowych i w wiadomościach e-mail. Możemy wykorzystywać takie technologie między innymi do śledzenia działań użytkowników naszych Usług, usprawniania procesu zarządzania treściami oraz zestawiania statystyk dotyczących korzystania z naszych Usług. Wraz z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług używamy również czystych plików GIF w kierowanych do naszych klientów wiadomościach e-mail w języku HTML w celu usprawnienia śledzenia wskaźników odpowiedzi na e-maile, określania momentu ich odczytu oraz śledzenia, czy są one przekazywane dalej.

Do oceny korzystania z Usług wykorzystujemy również zautomatyzowane urządzenia i aplikacje, takie jak Google Analytics. Korzystamy z tych narzędzi w celu gromadzenia informacji o użytkownikach, aby doskonalić nasze Usługi, wydajność i środowisko użytkownika. Możemy ujawniać informacje, w tym dane osobowe, niektórym usługom osób trzecich w celu uzyskania takich usług. Wspomniani dostawcy usług analitycznych mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie w celu świadczenia swoich usług, a ponadto mogą łączyć informacje gromadzone o Państwu w naszych Usługach z innymi informacjami, które zgromadzili w naszych Usługach. Niniejsze „Zasady ochrony prywatności” nie obejmują wykorzystywania danych przez wspomniane osoby trzecie. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, mogą Państwo pobrać dodatek „Google Analytics Opt-out Browser Add-on”.

 

4. Oświadczenie w sprawie sygnałów „Nie śledź”

Nasze Usługi nie reagują na sygnały „Nie śledź”. Aby uzyskać więcej informacji na temat sygnałów „Nie śledź”, należy kliknąć tutaj. Mogą Państwo jednak częściowo wyłączyć śledzenie, zgodnie z omówieniem w punkcie „Pliki cookie i inne mechanizmy śledzenia” powyżej, na przykład poprzez wyłączenie plików cookie.

 

5. Wykorzystanie Państwa danych osobowych i podstawa prawna do ich wykorzystania

Gromadzone dane osobowe dotyczące Państwa wykorzystujemy w następujących celach:

 • aby zarejestrować Państwa jako użytkownika Usługi;
 • aby weryfikować spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych do korzystania z Usługi;
 • aby pomagać Państwu w pozyskiwaniu zleceń, składaniu ofert przetargowych, finalizowaniu transakcji lub realizacji zleceń;
 • aby świadczyć i doskonalić naszą Usługę oraz zapewniać i doskonalić wsparcie;
 • aby informować Państwa o odpowiednich nowych usługach i korzyściach (w razie potrzeby za Państwa wyraźnie sformułowaną, uprzednią zgodą);
 • aby personalizować Usługi i wybierać treści, które mają być Państwu przekazywane, lub obsługiwać funkcje Usługi, takie jak udostępnianie treści znajomym lub współpracownikom;
 • aby kontaktować się z Państwem w sprawie naszych produktów lub Usług bądź innych produktów i usług osób trzecich (w razie potrzeby za Państwa wyraźnie sformułowaną, uprzednią zgodą);
 • aby zapraszać Państwa do udziału w ankietach, loteriach, konkursach i podobnych promocjach (w razie potrzeby za Państwa wyraźnie sformułowaną, uprzednią zgodą);
 • aby prowadzić interesy z naszymi dostawcami usług;
 • dla celów analizy danych, audytów, opracowywania nowych produktów, ulepszania Usług, identyfikowania trendów w zakresie użytkowania i określania skuteczności naszych kampanii promocyjnych, a także na inne sposoby, na które wyraźnie wyrazili Państwo zgodę w umowie z nami jako klienci;
 • aby agregować informacje w celu ich anonimizacji dla potrzeb analizy danych, audytów, opracowywania nowych produktów, ulepszania Usługi, identyfikowania trendów w zakresie użytkowania i określania skuteczności naszych kampanii promocyjnych;
 • aby przygotowywać lub wdrażać reorganizację lub sprzedaż aktywów lub udziałów;
 • aby zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, oszustwom lub innym szkodliwym działaniom i je wykrywać oraz
 • aby wywiązywać się z naszych obowiązków prawnych, odpowiadać na wnioski władz wykonawczych lub sądowniczych o udzielenie informacji (w tym w kontekście prywatnych sporów sądowych), rozwiązywać spory i egzekwować nasze umowy.

W niektórych przypadkach możemy również dopasowywać lub łączyć podane przez Państwa dane osobowe z informacjami, które uzyskujemy z innych źródeł lub które znajdują się już w naszej dokumentacji, niezależnie od tego, czy są one gromadzone online, offline, czy przez spółki będące poprzednikami prawnymi, czy wchodzące w skład grupy kapitałowej jednostki stowarzyszone, w celach opisanych powyżej.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne: w celu realizacji naszej umowy z Państwem i/lub ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy. Nasze prawnie uzasadnione interesy obejmują obsługę i ulepszanie naszych Usług i działalności; rozwijanie naszych obecnych i nowych Usług, funkcji i produktów; ulepszanie lub aktualizowanie naszych Usług; personalizowanie Państwa środowiska korzystania z naszych Usług; komunikację z Państwem; poznanie preferencji użytkowników; przestrzeganie zobowiązań prawnych oraz ochronę interesów biznesowych.

 

6. Udostępnianie lub ujawnianie Państwa danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe lub Usługa może zezwolić na ich udostępnianie w następujący sposób:

 • Abonenci: Abonenci Usługi mogą mieć możliwość bezpośredniego udostępniania sobie nawzajem danych osobowych lub udostępniania danych osobowych wszystkim pozostałym abonentom. Jeśli Usługa oferuje bazę treści lub usługę subskrypcji („Usługa subskrypcyjna”), a Państwo uzyskują dostęp do takiej Usługi subskrypcyjnej za pośrednictwem subskrypcji, Państwa dane osobowe i niektóre dane dotyczące użytkowania zgromadzone za pośrednictwem takiej Usługi subskrypcyjnej mogą być udostępniane Państwa instytucji w celu analizy użytkowania, zarządzania subskrypcją oraz testowania i naprawy. Jeśli Państwa instytucja jest osobą prawną lub innym podmiotem gospodarczym, dodatkowe dane dotyczące użytkowania, takie jak typy przeglądanych rekordów i liczba przeprowadzonych wyszukiwań, mogą być również udostępniane do celów przypisywania kosztów i budżetowania według działów.
 • Operatorzy: Niektóre z naszych Usług oferują możliwość tworzenia profilu i przesyłania informacji do naszej bazy danych. Państwa profil i informacje mogą być następnie udostępniane do wyszukiwania, przeglądania przez Internet i pobierania przez operatorów będących naszymi klientami.
 • Agenci, przedstawiciele, sponsorzy i partnerzy biznesowi: Państwa dane osobowe mogą być dostępne dla naszych agentów, przedstawicieli, sponsorów i podmiotów, na rzecz których działamy jako agent, licencjobiorca, partner joint venture lub wydawca.
 • Usługodawcy: Państwa dane osobowe mogą być dostępne dla naszych usługodawców i dostawców, którzy pomagają nam w produkcji i dostarczaniu naszych produktów i usług, prowadzeniu naszej działalności oraz marketingu, promocji i komunikacji. Do usługodawców i dostawców tych należą na przykład redaktorzy, recenzenci, operatorzy kart kredytowych, debetowych i płatniczych, operatorzy płatności, osoby zajmujące się obsługą klientów, dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług informatycznych, banki i agenci spedycyjni.
 • Inne osoby trzecie: Możemy udostępniać dane osobowe innym osobom trzecim, jeśli wyraźnie poinformowaliśmy Państwa o takim potencjalnym ujawnianiu w naszych Umowach z Klientem lub Dostawcą, w naszych Umowach o świadczenie usług lub w momencie, w którym przesyłali nam Państwo takie dane osobowe. Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy udostępniali Państwa dane osobowe tym przedsiębiorstwom, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].
 • Przestrzeganie prawa i podobne obowiązki: Możemy udostępniać dane osobowe w celu: (i) reagowania na jakiekolwiek przepisy ustawowe, wykonawcze, wezwania do sądu lub nakazy władz wykonawczych lub sądowych (w tym w kontekście prywatnych sporów sądowych), a także stosowania się do wszystkich takich przepisów i nakazów; (ii) badania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw lub innych złośliwych działań oraz zapobiegania im; (iii) egzekwowania i ochrony praw i mienia Avetta lub jej jednostek stowarzyszonych; lub (iv) ochrony praw lub bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników i osób trzecich przebywających w obrębie naszych obiektów lub korzystających z nich. Możemy ujawniać Państwa dane osobowe krajowym lub zagranicznym władzom wykonawczym lub innym władzom publicznym w dowolnym kraju, w którym działamy lub w którym działają nasze jednostki stowarzyszone, w celu udzielania odpowiedzi na zapytania lub wnioski lub w inny sposób wymagany przez prawo lub procedury prawne. W stosownych przypadkach możemy udostępniać lub przekazywać Państwa dane osobowe, aby odpowiadać na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa.
 • Zmiana sytuacji przedsiębiorstwa: Jeśli Avetta, Usługa, powiązany składnik aktywów lub obszar działalności zostaną nabyte przez inną spółkę, przeniesione do innej spółki lub scalone z inną spółką bądź w inny sposób zreorganizowane, w tym w mało prawdopodobnym przypadku upadłości, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub innym osobom zaangażowanym w transakcję.

 

7. Ochrona prywatności dzieci

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18. roku życia, a Avetta nie kieruje swoich Usług do dzieci poniżej 18. roku życia.

 

8. Państwa wybory i wybór preferencji dotyczących prywatności

Jeśli są Państwo użytkownikami Usługi, mogą Państwo zarządzać dostępnymi preferencjami komunikacyjnymi podczas rejestracji w odpowiedniej Usłudze (w tym poprzez wyrażenie zgody, jeśli jest to wymagane) poprzez aktualizację preferencji konta lub, w stosownych przypadkach, za pomocą mechanizmu rezygnacji (w tym rezygnacji z subskrypcji) lub innych środków zapewnianych w ramach otrzymywanych komunikatów. Zastrzegamy sobie prawo do powiadamiania Państwa o zmianach lub aktualizacjach Usługi w razie potrzeby.

 

 

9. Dostęp do Państwa danych osobowych i ich dokładność — wykonywanie Państwa praw

Są Państwo uprawnieni do żądania wydania kopii przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, a także ich korygowania. W pewnych okolicznościach mogą być Państwo uprawnieni do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub do zlecenia ich usunięcia. Jeżeli Usługa umożliwia zarejestrowanym użytkownikom dostęp do ich informacji rejestracyjnych oraz dokonywanie korekt lub aktualizacji, za dokładność takich informacji odpowiada wyłącznie użytkownik. Z zastrzeżeniem wszelkich praw do dostępu, przeglądania, poprawiania, wnoszenia sprzeciwu lub blokowania danych osobowych, nie udziela się dostępu do danych osobowych lub innych zgromadzonych danych dotyczących innych użytkowników.

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w którym wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Ponadto, jeśli są Państwo mieszkańcami Unii Europejskiej, od dnia 25 maja 2018 r. mogą Państwu przysługiwać następujące dodatkowe prawa:

 • Prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania przeznaczonej do odczytu maszynowego kopii przekazanych przez siebie danych osobowych, która może zostać przekazana innemu dostawcy usług, o ile jest to technicznie wykonalne. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które wykorzystujemy metodami automatycznymi i na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonywania przez nas umowy z Państwem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem ograniczenia korzystania z Państwa danych osobowych, na przykład w przypadku gdy nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych do celów, do których je wykorzystujemy, a Państwo będą tego wymagać w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń prawnych.
 • Prawo do sprzeciwu. W zakresie, w jakim opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej do wykorzystywania Państwa danych osobowych (co może obejmować profilowanie), lub w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego (co może obejmować profilowanie), przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec takiego wykorzystania.

Są Państwo również uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, jeśli uznają Państwo, że nasze wykorzystanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Aby chronić Państwa prywatność i bezpieczeństwo, możemy podjąć zasadne kroki w celu weryfikacji Państwa tożsamości za każdym razem, gdy zażądają Państwo wykonania swoich praw. Aby wyświetlić i zmienić dane osobowe przekazane nam bezpośrednio, mogą Państwo powrócić do witryny internetowej lub aplikacji, w obrębie której pierwotnie przesłali Państwo swoje dane osobowe, i postępować zgodnie z instrukcjami w takiej witrynie internetowej lub aplikacji, bądź skontaktować się z nami pod poniższym adresem.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje dotyczące swoich praw lub wykonać którekolwiek z nich, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

 

10. Zatrzymywanie danych i bezpieczeństwo

Zatrzymamy Państwa dane tak długo, jak długo Państwa konto będzie aktywne, lub tak długo, jak będzie to potrzebne do świadczenia Usługi. Zatrzymamy również i będziemy wykorzystywać Państwa dane w razie potrzeby w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych, rozwiązywania sporów oraz egzekwowania naszych umów.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas ważne. Stosujemy szereg środków bezpieczeństwa danych osobowych w celu zapewnienia poufności i integralności Państwa danych osobowych. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet lub system przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Jeśli mają Państwo powody, aby sądzić, że Państwa kontakty z nami nie są już bezpieczne, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected].

 

11. Zmiany niniejszych „Zasad ochrony prywatności”

Jeśli zmodyfikujemy niniejsze „Zasady ochrony prywatności” w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych, opublikujemy zmienioną wersję tutaj, ze zaktualizowaną datą zmiany. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony pod kątem najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

 

12. Transgraniczne przekazywanie danych

Dla celów opisanych w punkcie 5 powyżej Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom wymienionym w punkcie 6 powyżej, znajdującym się w innych krajach, w których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą być mniej restrykcyjne niż przepisy obowiązujące w Państwa kraju.

Korzystanie z Usług oznacza przyjęcie do wiadomości, że abonenci takich Usług mogą znajdować się w jednym z ponad 110 krajów na świecie, z których większość nie została objęta decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą, że ich przepisy odpowiednio chronią dane osobowe. Akceptując niniejsze „Zasady ochrony prywatności” i korzystając z Usług, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Państwa kraju zamieszkania zgodnie z warunkami niniejszych „Zasad ochrony prywatności”. Wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych osobowych do krajów, które nie zostały objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą, że ich przepisy odpowiednio chronią dane osobowe.

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych Avetta, LLC i Avetta Subsidiary Holdings, LLC dokonała samocertyfikacji w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA. Nasza „Informacja dotycząca Tarczy Prywatności” dostępna jest tutaj.

 

13. Kontakt z nami

W przypadku uwag lub pytań dotyczących niniejszych „Zasad ochrony prywatności” lub przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt z:

AVETTA, LLC
Attention: Privacy Officer
17671 Cowan, Suite 150
Irvine, California 92614, USA
Telefon: 1 949–936–4500
E-mail: 
[email protected]