Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Jak wdrożyć program dyscyplinarny dotyczący naruszeń bezpieczeństwa

By Avetta Marketing
March 18, 2021
3 minutes
Disciplinary Program for Safety Violations

Program dyscyplinarny dotyczący naruszeń bezpieczeństwa pomaga zapewnić bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, informując pracowników, czego się od nich oczekuje, oraz zapewniając im możliwości poprawy swojego postępowania przed wystąpieniem danego zdarzenia.  

W ramach programu pracodawca ma wyłączne prawo do podejmowania stosownych działań dyscyplinarnych (łącznie ze zwalnianiem) względem pracowników z uzasadnionej lub odpowiedniej przyczyny. W większości przypadków wymagane jest podejście oparte na udokumentowanych, stopniowych sankcjach w przypadku wystąpienia naruszenia polityki, zasady lub bezpieczeństwa.   

Rozpoczęcie programu dyscyplinarnego  

 1. Dokładne wyjaśnienie zasad. Pracownicy muszą przede wszystkim w pełni rozumieć zasady i konsekwencje ich naruszania. Aby to zagwarantować, zasady oraz konsekwencje należy przedstawić w instrukcji BHP dla pracowników. 

 1. Poinformowanie pracowników o tym, co stanowi naruszenie. Obok zasad i konsekwencji należy wyraźnie określić naruszenia, aby pracownicy mogli znaleźć wśród nich odpowiedzi na ewentualne pytania. Przykładami typowych naruszeń w miejscu pracy są: 

 1. spożywanie alkoholu i/lub zażywanie narkotyków przed rozpoczęciem pracy lub w godzinach pracy 

 1. bójki, prowokowanie lub stosowanie przemocy wobec innej osoby w zakładzie pracy 

 1. kradzież lub umyślne zniszczenie mienia 

 1. niestosowanie sprzętu ochronnego (osłon oczu, kasków itp.) 

 1. ingerencje w maszyny  

 1. nieprzestrzeganie uznawanych praktyk branżowych 

 1. poważne naruszenia zasad ruchu drogowego podczas korzystania z pojazdu firmowego 

 1. niepowiadomienie przełożonych o niebezpiecznej sytuacji  

 1. Wymaganie od wszystkich pracowników uczestnictwa w szkoleniach. Szkolenia mogą ograniczyć konieczność podejmowania działań dyscyplinarnych i ugruntować istotny charakter bezpieczeństwa i higieny pracy, potrzebę wypracowania nawyków w zakresie bezpieczeństwa oraz zgodność z praktykami bezpiecznej pracy. 

 1. Umożliwienie kierownikom nadzorowanie warunków pracy. Nadzór obejmuje monitorowanie pracy i nawyków w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku nieprawidłowości kierownicy powinni mieć możliwość rozwiązywania wszelkich problemów, zanim doprowadzą one do powstania poważnych sytuacji. 

 1. Prowadzenie sprawiedliwych postępowań dyscyplinarnych. Postępowania dyscyplinarne powinny być proporcjonalne do wagi wykroczenia oraz częstotliwości jego występowania. Pracodawcy powinni przekazywać pracownikom informacje zwrotne o tym, jakie postępowanie jest nieakceptowalne, dlaczego konieczne jest działanie naprawcze oraz w jaki sposób pracownik może zapobiegać przyszłym naruszeniom i postępowaniom dyscyplinarnym. 

 1. Dokumentowanie wszelkich przypadków naruszenia zasad. Jednym z czynników decydujących o zagwarantowaniu sprawiedliwości i spójności w ramach programu dyscyplinarnego jest prowadzenie należytej ewidencji. Dokumentowanie przypadków właściwych lub niewłaściwych zachowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy leży w interesie zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Czy programy dyscyplinarne dotyczące naruszeń bezpieczeństwa są dozwolone przez OSHA? 

Tak, chociaż nie zezwala się pracodawcom na wykorzystywanie działań dyscyplinarnych ani na grożenie ich podjęciem w odwecie za zgłoszenie przez pracownika choroby lub obrażenia. OSHA zakazuje karać dyscyplinarnie pracowników tylko dlatego, że zgłaszają obrażenia odniesione w związku z pracą. 

Zasadny program bezpieczeństwa w miejscu pracy powinien traktować wszystkich pracowników naruszających zasady w jednakowy sposób, niezależnie od tego, czy na skutek naruszenia pracownik zgłosił obrażenie. 

Celem programu dyscyplinarnego nie jest wyłącznie karanie pracowników. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni mieć świadomość, że jego intencją jest kontrola środowiska pracy, aby zapewnić pracownikom ochronę i zapobiegać występowaniu zdarzeń.  

Więcej informacji o tym, jak Avetta angażuje się w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy można uzyskać na naszej stronie internetowej, pod numerem telefonu 844-633-3801 lub pod adresem email [email protected]

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Październik 1, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 15, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 9, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zrównowazony rozwój
Lipiec 26, 2021
Upcoming Events
December 5 - 7, 2021
Palm Beach Gardens, FL
Procurement & Strategic Sourcing Forum
May 1, 2022
Banff, AB
Petroleum Safety Conference