Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Czym różni się poważne naruszenie od umyślnego naruszenia zasad OSHA?

By Avetta Marketing
February 11, 2021
4 minutes
Czym różni się poważne naruszenie od umyślnego naruszenia zasad OSHA?

Podczas inspekcji OSHA (Occupational Safety and Health Administration)https://www.avetta.com/resources/items/true-stories-from-the-trenches inspektor może wykryć zdarzenia lub praktyki, które naruszają jej standardy i przepisy bezpieczeństwa. Poważne i umyślne naruszenie przepisów OSHA to dwa z najpoważniejszych naruszeń rozpoznawanych podczas kontroli – każde z nich pociąga za sobą określony zestaw wymogów i kar.

OSHA nakłada mandaty i kary zależnie od charakteru i wagi naruszenia.

Poważne naruszenia

Poważne naruszenie definiuje się jako sytuację, w której istniało znaczne prawdopodobieństwo, że zagrożenie w miejscu pracy spowoduje wypadek, który najprawdopodobniej doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń fizycznych pracownika, a pracodawca wiedział lub powinien był wiedzieć o potencjalnym ryzyku i nie zrobił nic, aby mu zapobiec.

Obowiązująca kara za poważne naruszenia może wynieść do 7000 USD, chociaż może zostać zmniejszona z uwagi na brak wcześniejszych wykroczeń u pracodawcy, w geście dobrej woli, z uwagi na wielkość firmy i wagę naruszenia.

Umyślne naruszenia

Umyślne naruszenia przepisów OSHA mają miejsce, gdy pracodawca świadomie zlekceważył przepisy i regulacje prawne lub postąpił w sposób sugerujący obojętność na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

Po stwierdzeniu umyślnego naruszenia pracodawcy są zobowiązani do zapłacenia grzywny w wysokości od 5000 do 70 000 USD za każde naruszenie. Jeśli incydent doprowadził do śmierci pracownika, naruszenie to staje się przestępstwem i może podlegać karze grzywny w wysokości do 500 000 USD lub pozbawienia wolności na okres do sześciu miesięcy.

Umyślne naruszenia można podzielić na trzy kategorie:

  1. Naruszenia wynikające z zaniedbania – naruszenia będące skutkiem nieprzestrzegania odpowiednich procedur:
  • Pracodawca wiedział o standardach i przepisach OSHA oraz stwierdzonych zagrożeniach w miejscu pracy, jednak nie podjął odpowiednich działań.
  • Pracodawca nie miał wcześniejszej wiedzy na temat standardów i przepisów OSHA, ale był świadomy podobnych wymogów prawnych i zagrożeń w miejscu pracy, jednak nie podjął odpowiednich działań.
  • Pracodawca znał konkretne kroki niezbędne do zlikwidowania zagrożenia w miejscu pracy, lecz kierował się własnym osądem, zamiast działać w zgodzie z przepisami BHP.
  1. Naruszenia wynikające z czystej obojętności – naruszenia spowodowane brakiem troski o zdrowie i bezpieczeństwo pracownika:
  • Kierownictwo nie poinformowało przełożonych lub pracowników niższego szczebla o zasadach i przepisach OSHA.
  • Kierownictwo było świadome ewidentnie niebezpiecznej sytuacji, lecz nie podjęło wystarczających lub żadnych działań zapobiegawczych.
  • Pracodawca nie był świadomy odpowiednich wymogów prawnych dotyczących niebezpiecznej sytuacji w miejscu pracy, ale z zewnętrznego źródła wiedział, że pracownicy znajdowali się w niebezpieczeństwie, jednak uczynił niewiele lub nie uczynił niczego w celu rozwiązania problemu.
  • Pracodawca nie był świadomy występowania niebezpiecznej sytuacji, lecz nie przywiązywał odpowiedniej wagi do kwestii bezpieczeństwa pracowników.
  1. Umyślne naruszenia stanowiące przestępstwo – naruszenia stwierdzone, gdy działania lub zaniechanie pracodawcy spowodowały śmierć pracownika. Modyfikacja kary z uwagi na działanie w dobrej wierze w tym wypadku nie jest możliwa.

Standardy i procedury OSHA mogą być uciążliwe, jednak ich znajomość i podjęcie odpowiednich kroków w celu zapobiegnięcia niebezpiecznym wypadkom w miejscu pracy lub ich ograniczenia są konieczne w celu zmniejszenia ryzyka firmy oraz dla bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Avetta może pomóc w zarządzaniu pracownikami , odwiedź naszą stronę internetową, zadzwoń pod numer 844-633-3801 lub wyślij e-mail na adres [email protected].

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 24, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dział prawny, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 19, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Luty 17, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 11, 2021